<

Dołącz do Nas

 

Dowiedz się jak zostać Członkiem ZP FEO

PDFDrukuj

Statut

 

STATUT

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW „FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ”

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1.

 • Związek Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej”  zwany dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją producentów urządzeń dla energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 • Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).
 • W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy „The Polish Renewable Energy Forum” lub skrótu PREF.


§ 2.

 • Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Siedzibą Związku jest Warszawa


§ 3.

 • Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.
 • Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

PODSTAWOWE  CELE  I  ZADANIA  ZWIĄZKU  ORAZ  SPOSOBY
I  FORMY  ICH  REALIZACJI


§ 4.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców oraz kształtowanie i tworzenie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i UE, a także rozwoju zielonych technologii.


§ 5.

Do zadań Związku należy w szczególności:

 • Promowanie interesów gospodarczych i społecznych zrzeszonych pracodawców.
 • Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych pracodawców.
 • Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów zrzeszonych pracodawców.
 • Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów zrzeszonych pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej.
 • Przedstawicielstwo zawodowe i gospodarcze wobec organów władzy publicznej oraz organizacji krajowych i zagranicznych o charakterze gospodarczym i zawodowym.
 • Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców.
 • Wspieranie doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków Związku lub innych osób działających na rzecz energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.
 • Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców.
 • Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.
 • Prowadzenie działalności na rzecz podniesienia jakości wyrobów energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.
 • Współpracę z organizacjami międzynarodowymi
 • Prowadzenie działalności informacyjnej kształtującej rzetelny obrazu energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.

 

§ 6.

Cele i zadania Związku mogą być realizowane poprzez wszelkie prawnie dopuszczalne formy działania, w szczególności:

 • Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką.
 • Występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców.
 • Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem.
 • Udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców.
 • Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego.
 • Prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej,  organizacyjnej i technicznej.
 • Organizowanie szkoleń, w szczególności dla członków Związku
 • Organizowanie seminariów, konferencji, for gospodarczych i innych form wymiany poglądów i doświadczeń.
 • Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.
 • Monitorowanie wdrażania prawa UE w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii i zielonych technologii oraz ochrony środowiska i konkurencyjności.
 • Patronowanie i wspieranie inicjatyw innych podmiotów realizujących zadania zgodne z celami Związku.
 • Udział w targach i misjach gospodarczych

 

§ 7.

 • Dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć oddziały terenowe, fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 • Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

CZŁONKOSTWO

§ 8.

 • Członkowie Związku dzielą się na: członków zwyczajnych i honorowych.
 • Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna lub niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, będąca pracodawcą, prowadząca działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej i zielonych technologii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub identyfikująca się z celami statutowymi Związku i pragnąca wspierać jego działania.
 • Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji celów Związku. Członek honorowy jest uprawniony do uczestniczenia w pracach Związku z głosem doradczym. Tytuł członka honorowego nadaje Rada na wniosek Zarządu.


§ 9.

 • O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd, w oparciu o pisemny wniosek o przystąpienie,  poparty rekomendacją dwóch członków Związku. Wzór wniosku ustala Zarząd.
 • W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Rady.


§ 10.

Członkowie zwyczajni Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do:

 • Uczestnictwa w pracach Związku i jego organów.
 • Korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem.
 • Dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku.
 • Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.


§ 11.

Członkowie Związku zobowiązani są do:

 • Udziału w pracach Związku.
 • Przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów.
 • Terminowego uiszczania składek.
 • Udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności.
 • Udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.
 • Przestrzegania zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

 

§ 12.

 • Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  • Wystąpienia ze Związku.
  • Rozwiązania Związku.
  • Wykluczenia ze Związku na skutek:
   • działania na szkodę Związku;
   • uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
  • Zaprzestania działalności członka.
  • Trwałego ustania przesłanek stanowiących podstawę przyjęcia do Związku.
 • Deklarację wystąpienia ze Związku składa się w formie listu poleconego najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, ze skutkiem na koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.
 • Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 • Od uchwały w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady. W  okresie do rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 • W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku ani do zwrotu wpłaconych składek lub opłat.

 

ORGANY  ZWIĄZKU

§ 13.

 • Organami Związku są:
  • Walne Zgromadzenie
  • Rada
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 • Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego organu kolegialnego.
 • Wybory członków Władz dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
 • W przypadku powstania wakatu, Rada, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć liczby 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Związku.
 • Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków. Powiadomienie jest listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 • W Walnym Zgromadzeniu  winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3
 • Z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą tylko członkowie Związku. Z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby uprawnione na mocy Statutu lub zaproszone przez Zarząd.
 • Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 • Każdy członek zwyczajny jest reprezentowany przez jednego delegata uprawnionego do reprezentacji danego członka na mocy stosownych dokumentów.
 • Walne Zgromadzenie Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
 • Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1  członków Związku, w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • Wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku.
 • Uchwalanie wieloletnich programów działania Związku.
 • Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady.
 • Udzielanie absolutorium Radzie i Komisji Rewizyjnej.
 • Rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.

 

RADA  ZWIĄZKU

§ 16.

 • Rada jest najwyższym organem Związku w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 • Rada składa się z dwóch do siedmiu członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3
 • Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w razie:
  • ustania członkostwa w Związku,
  • rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie,
  • odwołania z funkcji w Radzie przez reprezentowanego w Radzie członka Związku
  • śmierci.
 • Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Rady.
 • Posiedzeniu Rady przewodniczy  jej Przewodniczący, a w razie nieobecności wskazany przez niego członek Rady. Jeżeli  nie została wskazana taka osoba, to przewodniczy członek Rady wybrany w trakcie posiedzenia.

 

§ 17.

Do kompetencji Rady należy:

 • Wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku.
 • Wybór Członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie odwołań w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku.
 • Nadzór nad działalnością Zarządu, w tym zatwierdzanie regulaminów.

 

ZARZĄD

§ 18.

 • Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady.
 • W skład Zarządu wchodzi Prezes i od 2 do 6 Członków wybieranych przez Radę w randze Członka lub Wiceprezesa.
 • Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 13 ust. 5 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Rady. Rada większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
 • Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
 • Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
 • Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
  • Ustania członkostwa w Związku.
  • Rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.
  • Odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu.
  • Śmierci.

 

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Przygotowywanie projektów i planów działania Związku.
 • Przygotowywanie budżetu  i założeń polityki finansowej,  przyjmowanie budżetu oraz nadzór nad jego realizacją.
 • Składanie Radzie sprawozdań z działalności.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy.
 • Uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji krajowych lub międzynarodowych.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji.
 • Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów Związku.
 • Przyjmowanie i wykluczanie członków Związku.
 • Ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej.
 • Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności.
 • Zatwierdzanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego.

 

§ 20.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo lub  dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.


§ 21.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 • Bieżące kierowanie działalnością Związku i nadzór nad działalnością Biura.
 • Wykonywanie uchwał organów Związku.
 • Proponowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego.
 • Dokonywanie czynności prawnych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22.

 • Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady i Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Prowadzenie kontroli działalności Związku w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej, w tym badanie rocznego bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego.
 • Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Radzie i Komisji Rewizyjnej oraz do Rady o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków odnośnie działalności Związku.

 

BIURO  ZWIĄZKU

§ 24.

 • Biuro Związku zapewnia obsługę pracy organów Związku.
 • Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.

 

MAJĄTEK  ZWIĄZKU

§ 25.

 • Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.
 • Rokiem rozrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 


POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 26.

 • Komitet Założycielski pełni rolę Zarządu pierwszej kadencji. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego pełni funkcję Prezesa Zarządu I kadencji.
 • Wybory członków władz Związku podczas Zgromadzenia Założycielskiego odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 • Zgromadzenie Założycielskie wybiera Komitet Założycielski  w składzie Przewodniczący oraz członkowie, Radę w składzie od dwóch do sześciu członków, Przewodniczącego Rady i Komisję Rewizyjną pierwszej kadencji.
 • Pierwsza kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej biegnie od dnia zarejestrowania Związku.

 

§ 27.

 

 • Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
 • Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.
 • Uchwała o zmianie statutu Związku zapada zwykłą większością głosów w obecności połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

 

Warszawa, dnia  24 marca 2011 r.

template joomla 1.7

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej tel.: +48 22 825 46 52, e-mail: zpfeo@zpfeo.org.pl